#paragrafnaśrodowisko


Transgraniczne przemieszczanie odpadów. Wypełniamy krok po kroku annex 7

Annex 7

Annex 7 dla zielonego wykazu odpadów

Transgraniczne przemieszczanie odpadów znajdujących się na zielonym wykazie odpadów (zobacz wykaz) wymaga od podmiotów uczestniczących w takim przemieszczeniu wypełnienia dokumentu o nazwie annex 7 – czyli załącznika nr 7 do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Przemieszczenie odpadów bez wypełnionego załącznika stanowi nielegalne transgraniczne przemieszczenie odpadów zagrożone wysokimi karami.

Co to jest annex 7?

W przypadku odpadów zamieszczonych na zielonej liście organizator przesyłki musi zapewnić, by do przemieszczenia dołączony był annex 7. Dokument ten jest podpisywany przed dokonaniem przemieszczenia przez osobę (podmiot), która je organizuje, oraz – po dotarciu do kraju wysyłki – przez podmiot prowadzący instalację odzysku lub laboratorium i przez odbiorcę odpadów. Annex 7 ma na celu ułatwienie śledzenia przemieszczania odpadów (obrazuje trasę, jaką pokonuje transport odpadów).

Annex 7 – wypełnienie załącznika krok po kroku

Przepisy nie zawierają szczegółowej instrukcji wypełnienia wszystkich pozycji załącznika. Annex 7 zwiera ich 14. W przypadku wątpliwości można posłużyć się wskazówkami zamieszczonymi w załączniku nr IC do rozporządzenia 1013/2006, który odnosi się do wypełniania dokumentów zgłoszenia i przesyłania (wymaganych dla odpadów z listy bursztynowej) – dokumenty te posługują się podobnymi sformułowaniami.  

Pozycja 1 – w polu nr 1 załącznika należy wskazać „organizatora przemieszczenia”. Może nim być wytwórca odpadów, dalszy posiadacz odpadów albo pośrednik w obrocie odpadami organizujący przemieszczenie, jednak musi to być podmiot mający siedzibę w kraju wysyłki (przepisy stanowią, że musi podlegać jurysdykcji państwa, z którego odpady są wysyłane).

Pozycja 2 – w polu nr 2 należy podać „importera/odbiorcę odpadów” w kraju przeznaczenia. Odbiorca może, ale nie musi posiadać własnej instalacji odzysku. Jeżeli nie posiada instalacji odzysku powinien posiadać porozumienie (umowę) z konkretną instalacją w kraju, która przyjmie odpad w celu przetworzenia (instalację odzysku podaje się w polu nr 7).

Pozycja 3 – w tym miejscu należy podać masę/ilość odpadów podlegającą przemieszczeniu.

Pozycja 4 – należy wpisać datę transportu.

Pozycja 5 – w polu nr 5 należy wskazać podmiot wykonujący transport odpadów. Przewoźników może być kilku – wtedy należy podać ich wszystkich.

Pozycja 6 – w polu nr 6 powinien pojawić się podmiot, od którego wysyłane są odpady – posiadacz odpadów w kraju wysyłki. Jest to podmiot, który dysponuje odpadami w kraju wysyłki, ma nad nimi kontrolę – może to być wytwórca odpadów lub kolejny posiadacz odpadów (np. podmiot zbierający). Powinien to być podmiot podlegający jurysdykcji państwa wysyłki, a zatem posiadający tam swoją siedzibę. Zazwyczaj jest to organizator przesyłki (wskazany w polu nr 1), jednak jeśli organizator nie jest jednocześnie ani wytwórcą ani posiadaczem odpadów, należy podać dane wytwórcy lub podmiotu zbierającego odpady w kraju wysyłki.

Pozycja 7 – w tym polu należy podać konkretną instalację odzysku, do jakiej przewiezione zostaną odpady. Może to być instalacja, którą dysponuje odbiorca odpadów lub inny podmiot – na zasadzie umowy zawartej z odbiorcą odpadów. Ważne jest, by wskazać konkretny zakład odzysku w kraju przeznaczenia. Jeśli odbiorca nie posiada instalacji odzysku, nie należy podawać tam jego danych.

Pozycja 8 – w polu nr 8 należy podać rodzaj procesu przetwarzania, jakiemu podlegać będzie odpad w instalacji odzysku.

Pozycja 9 – należy wpisać nazwę odpadów.

Pozycja 10 – należy wpisać kod odpadów zgodny z kodami zamieszczonymi w zielonym wykazie odpadów.

Pozycja 11 – w tej pozycji wskazuje się państwa, przez które przemieszczany jest odpad.

Pozycja 12 – pomiędzy organizatorem przemieszczenia (wskazanym w polu nr 1) a odbiorcą odpadów (wskazanym w polu nr 2) powinna zostać zawarta umowa, o jakiej mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006. Umowa ta ma na celu zapewnienie, że jeśli w trakcie przemieszczenia odpadów lub w kraju przeznaczenia pojawią się problemy, organizator odbierze odpady i je zagospodaruje albo że zrobi to odbiorca. Pole nr 12 dotyczy tej właśnie umowy. Należy oświadczyć, że umowa taka została zawarta (umowy nie dołącza się do transportu ani do załącznika nr 7, powinna być jednak udostępniona do wglądu organów na ich żądanie).

Pozycja 13 – po odbiorze odpadów w kraju przeznaczenia odbiorca powinien podpisać się w polu nr 13.

Pozycja 14 – po przetransportowaniu odpadów do instalacji odzysku lub laboratorium, przedstawiciel tego podmiotu  powinien podpisać się w polu nr 14.

Masz pytania dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów?

A może Twój transport odpadów został zatrzymany, a organy wszczęły postępowanie w sprawie nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów?

Postaram się pomóc. Wystarczy, że skorzystasz z formularza kontaktowego dostępnego na stronie albo zadzwonisz.