#paragrafnaśrodowisko


Cofnięcie pozwolenia zintegrowanego. Czy jest szansa na wznowienie działalności zakładu?

cofnięcie pozwolenia zintegrowanego

Jakiś czas temu kolejny raz udało mi się uzyskać dla klienta w sądzie administracyjnym postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Tym razem było to cofnięcie pozwolenia zintegrowanego. 

Czy warto próbować w sądzie uzyskać takie postanowienie? Odpowiedź jest krótka i prosta: tak, ponieważ pozwoli Ci to wznowić działalność zakładu co najmniej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w sądach. Innymi słowy, mimo że pozwolenie dla Twojego zakładu zostało cofnięte, ten nadal może działać. Jak to możliwe? I czy jest to legalne? 

Cofnięcie pozwolenia zintegrowanego – i co dalej?

Sprawa wyglądała następująco. Spółka posiada instalację do gospodarowania odpadami działającą na podstawie pozwolenia zintegrowanego. W wyniku kontroli marszałek województwa stwierdził szereg naruszeń, w efekcie czego pozwolenie zostało cofnięte. Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organu, dlatego odwołała się do Ministra. Minister podtrzymał decyzję, w efekcie czego decyzja o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego stała się ostateczna, czyli wykonalna. Spółka musiała wstrzymać działalność instalacji.

Sytuacja zrobiła się poważna, ponieważ przestój w działalności zakładu rodził ryzyko utraty klientów i stałych kontraktów, pojawiła się konieczność zwolnienia części załogi. Spółka w związku z zamknięciem zakładu mogła na stałe wypaść z rynku gospodarowania odpadami, ponieważ uzyskanie nowego pozwolenia (po cofnięciu poprzedniego) jest możliwe dopiero za kilka lat.

Poszukaj dobrego radcy prawnego, który Ci pomoże

W takiej sytuacji wyjście jest jedno. Szukaj pomocy prawnej u radcy prawnego, który na codzień zajmuje się sprawami środowiskowymi.

W opisanej wyżej sytuacji złożyliśmy skargę do sądu administracyjnego na decyzję Ministra. Samo złożenie skargi automatycznie nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji o cofnięciu pozwolenia, co oznacza, że od momentu otrzymania decyzji Ministra zakład cały czas musiał być zamknięty. Istniało jednak wyjście, by przed jeszcze rozstrzygnięciem  sprawy przez sąd na nowo go uruchomić, choćby tymczasowo. 

W takiej sytuacji w skardze na decyzję należy zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (organu I, jak II instancji). Sąd rozpoznana wniosek według własnego uznania (wniosek nie jest wiążący!).

Nie ma pewności, że go uwzględni, jednak w przypadku decyzji sankcyjnych (np. o nałożeniu wysokich kar pieniężnych lub o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego/zezwolenia), istnieje duża szansa, że tak się stanie, ponieważ wykonanie takiej decyzji może narazić przedsiębiorcę na nieodwracalne skutki i straty, takie jak np. konieczność likwidacji działalności. A przecież może się okazać, że cofnięcie pozwolenia zintegrowanego było niezasadne, jednak przedsiębiorca po kilku latach walki w WSA i NSA nie będzie miał do czego wracać, bo ponowne uruchomienie zakładu może okazać się niemożliwe lub nieopłacalne (wypadnięcie z rynku, utrata kontraktów i zaufania kontrahentów, zwolnienie pracowników, itp.).

Kiedy sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji?

Zgodnie z art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a. w razie wniesienia skargi na decyzję organ, który ją wydał, może wstrzymać jej wykonalność z urzędu lub na wniosek skarżącego. Z kolei według art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Powyższych okoliczności nie trzeba udowadniać, wystarczy ich uprawdopodobnienie. Nie oznacza to jednak, że wniosek może być gołosłowny. Aby zwiększyć szansę na jego uwzględnienie należy go odpowiednio umotywować, załączyć dokumenty wskazujące na to, czym grozi Ci wykonanie zaskarżonej decyzji. Każdy przypadek rozpatrywany jest osobno i nie można sformułować ogólnego, pasującego do każdej sprawy wniosku.

Jeżeli stoisz w obliczu składania skargi do sądu – skontaktuj się mną. Pomogę napisać Ci skargę oraz zastanowię się, czy w Twoim przypadku warto złożyć wniosek o udzielenie ochrony tymczasowej oraz czy wniosek ten ma szanse na powodzenie.

W opisanej przeze mnie sprawie sąd udzielił Spółce ochrony tymczasowej i wstrzymał wykonanie decyzji Ministra oraz decyzji marszałka o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego.

Kiedy zakład może wznowić działanie?

Powyższe otworzyło drogę do wznowienia działalności zakładu, pomimo że w obiegu prawnym wciąż funkcjonowała decyzja o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego. Na tym właśnie polega instytucja ochrony tymczasowej. Nie jest to nic niezgodnego z prawem.

Działalnie zakładu mogło zostać wznowione od razu, tj. z dniem doręczenia postanowienia WSA o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Wynika to z art. 196 p.p.s.a.

Zatem zakład Spółki musiał być zamknięty jedynie w okresie pomiędzy dniem doręczenia Spółce decyzji Ministra o podtrzymaniu decyzji marszałka o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego, a dniem doręczenia postanowienia WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji (w mojej sprawie było to nieco ponad 3 miesiące). 

Postanowienie WSA o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji jest ważne maksymalnie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia skargi. A więc nawet jeśli Spółka przegra spór w sądzie, zyska około 2 lat na dalsze działanie lub przebranżowienie, poczynienie inwestycji, uzyskanie nowych pozwoleń, itp. Jeżeli natomiast wygra sprawę, dalej będzie mogła normalnie funkcjonować.

 

Organ wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia? A może cofnięcie pozwolenia zintegrowanego lub innego zezwolenia jest już faktem? Szukaj pomocy prawnej. Napisz do mnie, a postaram Ci się pomóc.