#paragrafnaśrodowisko


Kontrola WIOŚ Cz. 1 – informacje podstawowe

kontrola wioś

Kontroli WIOŚ obawia się niemal każdy przedsiębiorca zahaczający w swojej działalności o kwestie środowiskowe. Niepotrzebnie. Jeżeli prowadzisz wymaganą dokumentację, terminowo składasz sprawozdania oraz przestrzegasz przepisy, kontrola WIOŚ nie powinna spędzać ci snu z powiek. Jeżeli jednak masz wątpliwości, czy spełniasz wszystkie wymagania, czy może coś przeoczyłeś, skontaktuj się ze mną.

Czy mogą mnie skontrolować?

Należy pamiętać, że WIOŚ może kontrolować „podmioty korzystające ze środowiska”. Każdy taki podmiot prędzej czy później zostanie skontrolowany przez WIOŚ. Kto nim jest?

Po pierwsze, przedsiębiorca a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego – potocznie rzecz ujmując – osoby posiadające swoje firmy (zarejestrowane w CEIDG), Spółki (zarejestrowane w KRS) oraz rolnicy.

Po  drugie, osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą lub rolnikiem, która korzysta ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Nie ma więc znaczenia, czy dana osoba prowadzi duży zakład czy jednoosobową działalność gospodarczą – wszyscy mogą spodziewać się kontroli, wystarczy że choć w niewielkim zakresie korzystają się ze środowiska, czyli np. wytwarzają odpady, wytwarzają ścieki, posiadają środki transportu, wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, itp.  

Kiedy WIOŚ zapowie kontrolę…

… nie obawiaj się na wyrost. Przygotuj wszystkie dokumenty. Uporządkuj zakład. Inspektorzy mogą na piśmie lub pocztą elektroniczną poprosić Cię o przygotowanie konkretnych informacji/decyzji/zezwoleń.

Kontrola WIOŚ może rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola WIOŚ nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Zasady te nie dotyczą tzw. kontroli interwencyjnych, czyli takich, które są niezapowiedziane. Należy pamiętać, że kontrole interwencyjne mogą być prowadzone tylko w szczególnych okolicznościach – ustawa Prawo przedsiębiorców zawiera zamknięty katalog takich okoliczności. Jedną z nich jest uzasadnione przypuszczenie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska (kontrola WIOŚ bardzo często ma miejsce po donosie o generowanych uciążliwościach, np. pyleniu, hałasie, odorach itp.).

Kontrola WIOŚ – zwróć uwagę na formalności

Od jakich czynności rozpoczyna się kontrola WIOŚ? Na początku kontroli inspektorzy powinni się wylegitymować oraz określić zakres kontroli. Zakres kontroli ma istotne znaczenie, ponieważ dana kontrola nie może wyjść poza z góry określone granice (przekroczenie może być podnoszone w środkach zaskarżenia) – kontrola WIOŚ dotyczyć może np. gospodarki odpadami w zakładzie albo gospodarki wodno-ściekowej.

W czynnościach kontrolnych powinien wziąć udział upoważniony przedstawiciel kontrolowanego podmiotu. Nie musi to być Prezes Spółki, może to być dyrektor zakładu, kierownik ruchu albo nawet szeregowy pracownik, osoby te muszą mieć jednak odpowiednie upoważnienie udzielone przez osobę formalnie reprezentującą spółkę (zgodnie z KRS).

To ważne, by brać udział w każdej czynności inspektorów. Po co? Po to, by odpowiadać na pytania, wyjaśniać zasady obowiązujące w zakładzie, opisać przebieg procesu produkcyjnego lub technologicznego, a przede wszystkim po to, by później móc odnieść się do okoliczności i wydarzeń, które miały miejsce podczas kontroli – skonfrontować nasz punkt widzenia i to co według nas działo się podczas kontroli, z punktem widzenia inspektorów udokumentowanym w protokole z oględzin, a następnie w protokole kontroli (końcowym). Niestety zdarza się, że protokoły są albo bardzo skąpe albo zawierają pewne skróty myślowe, przekłamania lub zwyczajnie błędy, co nie jest zamierzone, a wynika np. z niewiedzy, niedomówień lub po prostu braku staranności (inspektor też człowiek). Okoliczności te należy podnieść i „wyprostować” w uwagach i zastrzeżeniach do protokołu kontroli (gdzie przedstawisz swój punkt widzenia, zakwestionujesz poszczególne stwierdzenia zawarte w protokole).

Złóż uwagi i zastrzeżenia do protokołu kontroli

Jeżeli nie zgadzasz się z treścią protokołu kontroli, w szczególności gdy jego treść nie jest zgodna ze stanem faktycznym lub nie zgadzasz się ze stwierdzonymi naruszeniami (naruszeń według Ciebie nie ma), odmów podpisania protokołu kontroli. Masz do tego prawo. Po odmowie podpisania protokołu kontroli masz 7 dni na złożenie umotywowanych uwag i zastrzeżeń. To krótki termin, więc należy się pośpieszyć. Wiele razy składałam takie zastrzeżenia, w związku z tym mogę Ci pomóc w zredagowaniu pisma.

Dalsze aspekty związane z kontrolą WIOŚ zostaną omówione w kolejnych wpisach.

Śledź uważnie mojego bloga, a dowiesz się więcej.  

Jeśli masz jakieś wątpliwości albo WIOŚ zapowiedział Ci kontrolę i nie wiesz co robić, skontaktuj się ze mną. Przeanalizuję Twoją sytuację, odpowiem na pytania, służę wsparciem w terenie podczas wizji zakładu.