#paragrafnaśrodowisko


Uciążliwości z myjni bezdotykowej?

uciążliwości z myjni bezdotykowej

Dotykają cię uciążliwości z myjni bezdotykowej? Zastanawiasz się co zrobić? A może chcesz zacząć prowadzić taki biznes? Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie.  

Uciążliwości z myjni bezdotykowej – parę wstępnych informacji  

Jeśli chcesz otworzyć myjnię bezdotykową na początku należy ustalić, jakich wymagań administracyjnych musisz dopełnić.

Jeśli z kolei denerwują cię uciążliwości z myjni bezdotykowej zlokalizowanej w pobliżu twojego miejsca zamieszkania – ustal, czy właściciel myjni posiada wszystkie wymagane decyzje (zwróć się do właściwego urzędu o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie). Jeśli nie posiada – zgłoś to odpowiednim służbom, oni będą wiedzieć co z tym zrobić. Mogę Ci pomóc zredagować wnioski do odpowiednich władz.  

Podobny sposób postępowania ma miejsce w przypadku kwestionowania innych inwestycji, które są dla Ciebie uciążliwe. Najpierw trzeba zbadać stan formalnoprawny, dotrzeć do poszczególnych decyzji, a następnie podejmować dalsze kroki. 

Należy sobie przy tym uświadomić, że zakwestionowanie istniejącej i funkcjonującej już inwestycji jest trudne i mozolne. Trudno zagwarantować sukces. Czasami warto jednak podjąć ten trud, jeśli funkcjonowanie w pobliżu takiego miejsca jest bardzo trudne (w przypadku np. ferm, ubojni, garbarni, itp.). W przypadku myjni najistotniejszym problem jest zazwyczaj hałas.  

Uciążliwości z myjni bezdotykowej – decyzje 

Decyzje administracyjne potrzebne do zrealizowania myjni bezdotykowej (chronologicznie): 

  1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (organ wydający decyzję to wójt/burmistrz/prezydent miasta). 
  1. decyzja o warunkach zabudowy (organ wydający decyzję to wójt/burmistrz/prezydent miasta) – decyzja jest wydawana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją. 
  1. pozwolenie wodnoprawne (organ wydający decyzję to zarząd zlewni – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) – dotyczy wprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
  1. pozwolenie na budowę (organ wydający decyzję to wójt/burmistrz/prezydent miasta).  

Kto powinien być stroną i jakie ma prawa? 

Stroną w wyżej wymienionych postępowaniach powinien być inwestor oraz właściciele nieruchomości sąsiednich znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji. Chodzi o nieruchomości nie tylko bezpośrednio przyległe do działki inwestora, ale także takie, na które w jakiś sposób negatywnie będzie oddziaływać inwestycja. Zasięg oddziaływania inwestycji określa inwestor we wniosku, jednak ta informacja jest weryfikowana przez organ prowadzący dane podstępowanie – to organ ostatecznie ustala, kto jest stroną.  

Strona jest zawiadamiana o poszczególnych etapach postępowania, może składać pisma, a przede wszystkim wnosić środki odwoławcze (14 dni na odwołanie od podętej decyzji). Jeżeli w danym postępowaniu stron jest więcej niż 20 – nie ma bezpośrednich doręczeń pism (przez pocztę). W takiej sytuacji o decyzji i innych czynnościach organu strony informowane są poprzez ogłoszenie na stronie www organu (BIP).  

Od każdej z wymienionych decyzji można składać odwołanie (14 dni), a jeśli organ wyższego stopnia go nie uwzględni (podtrzyma niekorzystną dla nas decyzję) – skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (30 dni), a później skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (30 dni). W ten sposób zaskarżane mogą być wszystkie decyzje, w efekcie czego cały proces inwestycyjny może trwać latami.  

Kluczowe jest jednak uzyskanie statusu strony (wystarczy, że będzie go mieć choć jeden sąsiad inwestora), ponieważ tyko strona może czynnie uczestniczyć w postępowaniu i przysługują jej wszystkie środki zaskarżenia. 

Uciążliwości z myjni bezdotykowej – co jeśli nie wiedzieliśmy o jej realizacji?  

Jeżeli dosięgają Cię uciążliwości z myjni bezdotykowej – prawdopodobnie powinieneś być stroną postępowań w sprawie wydania poszczególnych decyzji. Jeśli nie zostałeś o nich zawiadomiony i nie byłeś w nich stroną – przysługuje Ci wniosek o wznowienie postępowania. W jego ramach będziesz mógł skorzystać z wszystkich wymienionych wyżej uprawnień. 

Wznowienie postępowania oznacza, że pomimo uprzedniego wydania decyzji, postępowanie zaczyna toczyć się od nowa, wydawana jest nowa decyzja, od której można złożyć odwołanie, a dalej skargę do sądu administracyjnego, itp. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy inwestor może nie otrzymać wymaganej decyzji (zostanie ustalone, że zachodzą podstawy do odmowy wydania decyzji).    

Brak udziału wszystkich stron w danym postępowaniu jest częstą przyczyną wznowienia postępowania i dobrym sposobem na blokowanie niewygodnych inwestycji, jeżeli dowiadujemy się o niej już w trakcie funkcjonowania, a nie na samym początku planowania. Należy jednak wykazać, że inwestycja rzeczywiście będzie oddziaływać na naszą nieruchomość (w jaki sposób, w jakim zakresie, jak będzie ograniczać możliwość korzystania z naszych nieruchomości).  

A co z hałasem? 

Jeżeli chodzi o uciążliwości z myjni bezdotykowej, to istniejąca inwestycja zazwyczaj jest źródłem hałasu, w porze dziennej i nocnej. Aby walczyć z tego rodzaju uciążliwością należy doprowadzić do kontroli myjni pod kątem hałasu (właściwy będzie WIOŚ). Organ zleci pomiar hałasu. Jeżeli wyniki pomiaru wykażą przekroczenia norm hałasu wyznaczonych dla obszarów chronionych akustycznie (np. zabudowań mieszkalnych) dla pory dziennej i/lub nocnej , powinna zostać wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.  

Jeżeli właściciel po wydaniu takiej decyzji nadal dopuszcza się przekroczenia norm hałasu, nakładana jest na niego kara za przekroczenia (za każdy dzień przekroczenia), a nawet obowiązek zamknięcia myjni. To wszystko dotyczy jednak istniejącej myjni, nie jest bowiem możliwe zbadanie realnego poziomu hałasu  na etapie planowania inwestycji.  

Uciążliwości z myjni bezdotykowej – jak z nimi walczyć i co należy ustalić?  

W przypadku uciążliwości z myjni bezdotykowej należy zadać kilka istotnych pytań i ustalić kilka faktów:  

1. Czy na działce, na której zlokalizowana ma być inwestycja, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego („mpzp”) ? – Jeżeli tak, należy wystąpić do urzędu o wypis i wyrys z mpzp dotyczący interesującej nas działki przeznaczonej na inwestycję. Zgodność z mpzp jest kluczowa dla możliwości zrealizowania inwestycji. Brak zgodności całkowicie wyklucza daną inwestycję. Należy zwrócić uwagę nie tylko na przeznaczenie danej działki, ale również na ogólne postanowienia mpzp, które czasami zakazują lokalizowania określonych rodzajów inwestycji na danym terenie. Wykazanie braku zgodności z mpzp jest najlepszym sposobem na zablokowanie inwestycji.    

  1. Jakie postępowanie administracyjne aktualnie prowadzone jest wobec inwestycji? Na jakim jest etapie? 
  1. Kto posiada status strony w tym postępowaniu?  
  1. Jakie decyzje administracyjne zostały już wydane dla inwestycji, przez jakie organy? – Po uzyskaniu tej informacji należy wystąpić do organów o udostępnienie tych decyzji (udostepnienie następuje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej lub dostępie do informacji o środowisku – w obu przypadkach każdy bezpłatnie uzyska informację o treści decyzji, tryby te różnią się jednie terminem na udzielenie informacji – odpowiednio jest to 14 lub 30 dni). Po przeanalizowaniu decyzji być może znajdzie się podstawa do ich podważenia (nawet jeśli upłynął już termin na odwołanie, być może jest podstawa do wznowienia zakończonego postępowania lub unieważnienia decyzji – w przypadku poważnych wad decyzji). 
  1. Czy planowana inwestycja będzie zawierała instalację oczyszczania ścieków (separator)? – Informacja istotna z punku widzenia konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.