#paragrafnaśrodowisko


Koszt odrolnienia działki

koszt odrolnienia dzialki

Kupujesz działkę rolną na cele budowlane. Ustaliłeś, że aby wybudować na niej dom jednorodzinny musisz przeprowadzić procedurę odrolnienia działki, czyli wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (o procedurze odrolnienia pisałam tutaj).

Jaki jest koszt odrolnienia działki?

Dwie opłaty

Odrolnienie działki wiąże się z obowiązkiem uiszczenia jednorazowej należności oraz opłaty rocznej. Opłata jednorazowa to kwota zależna od klasy bonitacyjnej gruntu, natomiast opłata roczna wynosi 10% tej należności. Co do zasady płaci się ją przez 10 lat.

Kwestie te reguluje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności art. 12 ust 7, gdzie wskazano poszczególne kwoty opłat dla danego rodzaju gruntu.

Zerknij do tabeli

Z tabeli zamieszczonej w ustawie dowiemy się, jaki jest koszt odrolnienia działki  w odniesieniu do 1 ha gruntu wyłączanego z produkcji.

Koszt odrolnienia działki zależy również od „pochodzenia” gruntu

Jak widać, opłaty mają różną wysokość w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu oraz jego pochodzenia. Klasa bonitacyjna gruntu wynika z ewidencji gruntów prowadzonej przez starostwo, z kolei jego pochodzenie (mineralne lub organiczne) dla laika jest trudne do ustalenia. Opinię w tym przedmiocie można uzyskać od uprawnionego klasyfikatora.

Odlicz wartość rynkową gruntu

WAŻNE! Koszt odrolnienia działki należy pomniejszyć o wartość rynkową nabywanego gruntu. Wynika to z ustawy o ochronie gruntów rolnych – zgodnie z art. 12 ust. 6 jednorazową należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji.

Przykład

Obliczmy koszt odrolnienia działki na przykładzie gruntu ornego klasy IVa wytworzonego z gleb pochodzenia organicznego o powierzchni 1000 m2 (0,1 ha), którego wartość rynkowa wynosi 15 000 zł.  

(204 015 zł × 0,1 ha) – 15 000 zł = 5 401,50 zł

Opłata jednorazowa za odrolnienie tej działki wynosi zatem 5 401,50 zł. Z kolei opłata roczna to 10 % tej kwoty, czyli 540,15 zł.

Wyjątki!

Obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gleb klas IV, V i VI pochodzenia mineralnego, a także gruntów wyłączanych z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkalnego  o powierzchni:

– do 0,05 ha (500 m2) – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

– do 0,02 ha (200 m2) – przypadające na lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.